Learn Korean in Ho Chi Minh City

The best way to learn the Korean language

Explore the world’s largest language exchange community
Korean
Ho Chi Minh City

320 Korean speakers in Ho Chi Minh City looking to learn Korean together

Jaewon, 30
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsEnglish, Japanese
My exchange partner is국경을 넘어서는 자상한 사람
My learning goals소통하는 즐거움을 얻기 위해서입니다
My favorite topics행복한 삶에 대해서 이야기 하는게 좋아요 행복했었던 일이나 앞으로의 목표에 대해서도 좋아요 저는 영화를 좋아해요
제인, 25
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsEnglish, Vietnamese, Chinese
My conversation partner is마음이 착한 사람 같이 열심히 할 친구 ㅎㅎ
My learning goals간단한 회화를 빨리 하고싶어요
My favorite topics베트남어 여행 중국 친구 다양한 분야
Isaac, 31
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsEnglish, Vietnamese
My language exchange partner is상관없음
My learning goals다양한 친구
My favorite topics여행 ㅋ
Hoa, 37
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsEnglish, Vietnamese
My exchange partner is무례하지않고, 연애목적등이아닌 언어와 문화교환을원해요. Tôi muốn nói chuyện với người Việt Nam để học tiếng Việt và văn hoá của VN. If you’re interested in learning Korean feel free to talk to me.
My learning goals베트남에 살고있고, 현지친구를 만들어 베트남의 문화와 환경에 스며들고싶어요. 영어는 업무적으로 필수적인사항이라 언제나 공부하려고합니다. Tôi muốn nói chuyện với người Việt Nam. Nếu bạn muốn học tiếng Hàn tôi cũng giúp bạn.
My favorite topics일상과 여행. 요가나조깅과같은 운동. 쇼핑하기. 영화나드라마. 유투브영상등 Sở thích của tôi là chạy bộ, tập Yoga và xem phim. Tôi thích mua sắm và đi du lịch :) I love doing Yoga and jogging at night.
jieun, 25
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsVietnamese
My conversation partner isHelp to speak vietnamese
My learning goalsSpeak vietnames fluently
My favorite topicsDaily, food, travel
Junghwan, 38
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsEnglish, Vietnamese
My language exchange partner is나이스
My learning goals공부,생활,여행,일
My favorite topics일상,취미,운동,비지니스
Looking for Tandem partners in other languages?
BRYAN, 19
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsJapanese, Vietnamese
My exchange partner isTbh I dont care that much. I just want talkative person and humorous.
My learning goalsTo learn diffrent language and wanna experience diffrent culture. And I'm planing to visit Japan soon.
My favorite topicsI like to talk about pop songs, dogs (actually I have siba) , movies, and clothes
Sam, 36
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsVietnamese
My conversation partner is재밌고 활달한 사람
My learning goals친구를 만들기 위해서요
My favorite topics여행. 관계. 비지니스
heo, 26
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsVietnamese
My language exchange partner isgood person, fuuny, meet up
My learning goalsi wanna speak language well
My favorite topicsi wanna talk about life style
Jessie, 29
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsVietnamese
My exchange partner isWant my partner is at least over intermediate level on English or Korean and passionate to learn Korean:)
My learning goalsTo interact with Vietnamese friends.
My favorite topicsEverything around us
SEUNG IL, 21
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean, Vietnamese
LearnsJapanese
My conversation partner is귀엽고 상큼했으면
My learning goals친구 만들기
My favorite topics여행 사업 독서
Ah Reum, 31
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsEnglish, Vietnamese
My language exchange partner isI'm korean.🇰🇷But I live in Vietnam now🇻🇳I studying Vietnamese and English. English is important to me, so I wanna make many friends :) and I dont wanna make a BF, okay? Find out where else.🤷🏻‍♀️🙅🏻‍♀️ ‼️Even if I will make a BF , you r not.‼️
My learning goals지금 베트남에 살기때문에 생활을 하기 위해서 배우는거에요
My favorite topicsKorea, travel , daily :)
지환, 25
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsVietnamese
My exchange partner is한국어와 베트남어 언어교환 할 친구
My learning goals간단한 회화
My favorite topicsmovie hangout gym
JooBin, 20
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsEnglish, Japanese, Vietnamese
My conversation partner isIf u want to be my friend send me a Message :-)♥
My learning goalsI want to enter an English-speaking university. And then I want to be a flight attendant so I need to learn many language
My favorite topicsI want to talk with my partner about daily life , travel and culture
송희, 23
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsVietnamese
My language exchange partner is과제하는걸 도와줬으면ㅠㅠ
My learning goals졸업
My favorite topics베트남어 공부
JIYOUNG, 31
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsSpanish, Chinese
My exchange partner is친절한
My learning goals여행 및 사업
My favorite topics비즈니스
suhyoung, 38
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsEnglish, Vietnamese
My conversation partner isCool
My learning goalsFluent in English
My favorite topicsDaily expression
정하, 24
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsVietnamese
My language exchange partner isI'm not interested in English. I will learn Vietnamese:)
My learning goals원어민 수준의 실력을 갖고싶습니다. 베트남에서 생활하기위해서 공부중입니다.
My favorite topics고양이를 좋아합니다. 서로의 문화에 대해서 얘기하는것을 좋아합니다.
Jihoon, 34
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsVietnamese
My exchange partner isKindness, Open-minded
My learning goalsLife & Work
My favorite topicsMovie, Travel...
Toby, 39
Ho Chi Minh City
SpeaksKorean
LearnsChinese
My conversation partner is보통화를 잘 알려줄 수 있는 사람
My learning goals보통화 회화를 자연스럽게 하고 싶습니다
My favorite topics문화와 음식에 대해 이야기 하는것을 좋아합니다
Looking for language partners near you?